• babbysitter-slider-ground

O mateřské škole

Otevírací doba MŠ je od 8,00 hod. do 17:00 hod. V době letních prázdnin je provoz MŠ od 8,00 hod. do 16,00 hod.

MŠ je otevřena od pondělí do pátku.

Půldenní docházka od 8,00 hod. do 12,30 hod.


MŠ je zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení, poskytujeme tedy plnohodnotnou a kvalitní přípravu na ZŠ.

Děti je možné umístit do MŠ od dvou let do nástupu na ZŠ. 


MŠ je jednotřídní, heterogenně uspořádaná, s maximální kapacitou 15 dětí ve věku 2 - 7 let.  Děti velkého věkového rozmezí jsou přirozeným způsobem spolu ve třídě tak, jak je tomu v praktickém životě. Systém edukace s věkovou odlišností pracuje. Starší pomáhají mladším a navzájem se od sebe učí novým dovednostem a přijímají nové poznatky. Je prokázáno, že dítě lépe přejímá informace od svého vrstevníka, než od dospělého člověka. Tímto přístupem se děti přirozeným způsobem učí toleranci, spolupráci, laskavosti, trpělivosti a ohleduplnosti. 

Výuka je zaměřena na jazykovou a pohybovou výchovu a celkově zahrnuje činnosti a aktivity pro všestranný vývoj každého dítěte.


MŠ je zapojena do aktivní spolupráce s Mensou, a využívá NTC Learning, což je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku

Metoda pomáhá identifikovat nadání u každého dítěte, nabízí však činnosti, které rozvíjí potenciál u všech dětí a také napomáhá velmi ve zmírnění příznaků specifických poruch učení. Musí však být prováděna pravidelně každý den (5-10 min).
Vychází z faktu, že inteligence není dána počtem nervových buněk, ale právě počtem spojů, které se mezi nervovými buňkami vytvoří. Většina těchto spojů vzniká právě mezi 6. a 7. rokem věku dítěte. V dalším životě již dítě čerpá z těchto základů.
NTC metoda pracuje s rovnováhou, motorikou, artikulací, automatizací dovedností, což vše ovlivňuje vytváření spojů v mozečku a do budoucna vede k lepšímu fonemickému uvědomění a poznávání slov. To vede k lepšímu osvojování dovedností jako je psaní a čtení. Psaní vyžaduje plynulost pohybů, koordinaci, automatizaci a časové uspořádání, tedy aktivity ovládané mozečkem. Obrovských výsledků se dosahujeme právě v předškolním vzdělávání. Při práci s dětmi nejde přímo o nápravu, ale utváření nových, správných návyků. NTC metoda zahrnuje také oční cviky. Některé výzkumy ukazují, že hlavní příčinu dyslexie můžeme hledat v oblasti očních pohybů. Oční pohyby souvisí nejen se čtenářským výkonem, ale také školní úspěšností, sebehodnocením, sebepojetím a řečí.

Kromě výuky a her se děti účastní plavání, výuky tenisu, sportovní přípravy. Všeobecně se soustředíme na dostatek pohybu, pobytu v přírodě a nejrůznější zážitky. Dále děti vedeme ke kultuře a literatuře všeobecně v návštěvách knihovny, muzeí, divadel atd.


Aktivity v rámci výuky: Sporťáček, angličtina, veselá notička, atelier šikovných ručiček, předškoláček, plavání, tenis.

Předškoláček je určen budoucím prvňáčkům, jedná se o intenzivní přípravu předškoláků na vstup do první třídy.


MŠ pořádá různé akce pro děti, výlety, návštěvy, oslavy státních svátků, vánoční večírky a besídky pro rodiče, opékání, maškarní, pyžamové párty, pasování prvňáčků a jiné. Doporučujeme sledovat facebook a webové stránky.


Děti v MŠ slaví jmeniny i narozeniny, ostatní děti jim popřejí, předávají dárečky s dortíkem a užívají si slavnostní atmosféru ve školce.